Wspieraj radio
Wspieraj radio
Polityka prywatności Radio Nowy Świat sp. z o.o.

Polityka prywatności Radio Nowy Świat sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. 

I. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności RADIO NOWY ŚWIAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-949) ul. Ostra 14, KRS: 0000837501, dalej: Polityka, określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. i tworzonych w domenie nowyswiat.online oraz zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji Użytkowników przekazujących swoje dane osobowe RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do RADIO NOWY ŚWIAT Sp. z o.o. lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek Dane Osobowe w związku ze zgłoszeniami o pracę, polecaniem znajomego do pracy, wysyłaniem zapytanie o ofertę/współpracę itd. Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. POJĘCIA i DEFINICJE

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, numer IP urządzenia Użytkownika, numer urządzenia Użytkownika, adres e-mail lub numer telefoniczny osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

Kandydat – kandydat do pracy w RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. świadczonej na dowolnej podstawie prawnej.

Użytkownik – każda osoba, której dane osobowe (i) stają się dostępne dla RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. w związku z korzystaniem przez taką osobę z serwisów internetowych prowadzonych przez RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. lub oprogramowania RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o. o. oraz (ii) które przekazują swoje dane osobowe RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. przy pomocy dowolnych środków komunikacji, zarówno za pośrednictwem serwisów internetowych RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. jak z ich pominięciem.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazując Dane osobowe RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o., Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne uprawnienia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z przetwarzaniem danych osobowych, jest RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWY PRAWNE

1. RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe w poniższych celach w zależności od kontekstu pozyskania danych:

 1. Udzielanie Użytkownikom odpowiedzi na przesłaną korespondencję;
 2. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych i marketingowych (w tym newslettera RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o.), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych w związku z marketingiem zostały określone w rozdziale IX niniejszej Polityki.
 3. Zapewnianie Użytkownikowi pobierania oprogramowania lub treści;
 4. Umożliwienie Użytkownikowi głosowania w plebiscytach;
 5. Rekrutacji;
 6. Statystycznych;
 7. Badanie preferencji Użytkowników w związku z emisją audycji,
 8. Korzystania przez Użytkowników z benefitów przyznanych Użytkownikowi na odrębnej podstawie prawnej,
 9. Zrealizowanie transakcji w sklepie internetowym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, a także realizowanie procesów reklamacyjnych.

2. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. jako administratora Danych osobowych, zamieszczonych na formularzu kontaktowym (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).

W kontekście zgody na przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych – w przypadku, kiedy Użytkownik zadaje pytanie RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. o konkretną ofertę handlową, wysłanie formularza jest wyrażeniem zgody na otrzymanie tej oferty handlowej, o którą pytał, poprzez wyraźne działanie potwierdzające, wobec tego zapisy z pkt. 1 dot. niezamówionych informacji handlowych nie mają zastosowania.

VI. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. może udostępnić Dane osobowe Użytkownika podmiotom wspierającym RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. w realizacji poszczególnych zleceń w ramach współpracy z nimi, m.in.:

 • świadczącym usługi marketingowe (agencje reklamowe, firmy wysyłające mass-mailing itp.);
 • świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych;
 • świadczącym usługi rekrutacji;
 • świadczącym usługi księgowe i kurierskie.

Udostępnianie Danych Osobowych jest realizowane w formie ich powierzenia do przetwarzania. W tym celu RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. zawiera stosowne umowy powierzenia z wyżej wymienionymi podmiotami spełniającego wymagania art. 28 ust. 3 RODO.

Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do informacji, jakiemu klientowi Dane osobowe zostały udostępnione na zasadach określonych w rozdziale VII niniejszej Polityki.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-22 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych przez RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o.:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika przesłany na adres mailowy: [email protected]. RADIO NOWY ŚWIAT Sp. z o.o. rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku wraz ze wskazaniem wyniku rozpatrzenia – jakie konkretne działania zostały podjęte z określeniem szacowanego czasu na realizację całego wniosku, jeżeli określone działania wymagają dłuższego czasu realizacji.

W ramach prawa określonego w pkt. 8, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania Danych osobowych;
 2. Kategorie Danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) te dane mogą być przekazane;
 4. Informacje o prawie do żądania od RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. informuje, że każda kolejna kopia Danych osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych osobowych. RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. powiadamia Użytkownika o kosztach po dokonaniu oceny zakresu wskazanych we wniosku informacji.

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek o realizację któregokolwiek prawa w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumie się konieczność zestawienia danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji, będących przedmiotem wniosku. W każdym przypadku RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie, podając uzasadnienie.

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. informuje, że może odmówić realizacji któregokolwiek z praw określonych w art. 15 – 22 RODO w sytuacji, kiedy Użytkownik składa wnioski w sposób ustawiczny, nadmierny, bez żadnego uzasadnienia. Za każdym razem RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. uzasadni odmowę dla realizacji wskazanego we wniosku prawa. Przez ustawiczny i nadmierny charakter rozumie się przesyłanie kolejnych wniosków z podobną prośbą do pierwszego, pomimo dokonania rozpatrzenia i poinformowania o jego realizacji, np. Użytkownik przesyła wniosek o dostęp do informacji, RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. realizuje – przesyła zestawienie posiadanych informacji, a Użytkownik przesyła drugi i kolejny raz ten sam wniosek, nie wyjaśniając powodu przekazania ponownej prośby o informacje.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REKRUTACJI ORAZ W SYTUACJI POLECEŃ KANDYDATA

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby. Informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, zgoda ta dotyczyć będzie zarówno rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę, jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. przechowuje Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesyłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofanie.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Zgodę na przesyłanie newslettera Użytkownik wyraża poprzez zamieszczenie swojego adresu e-mail na formularzu zapisu na newsletter lub gated content, bądź też poprzez zaznaczenie checkbox’a przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub rekrutacyjnego. Zamieszczenie adresu e-mail w formularzu zapisu na newsletter jest tzw. wyraźnym działaniem potwierdzającym przyzwolenie na przetwarzanie Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO, dot. definicji zgody oraz powiązanym z tym artykułem motywem 32 RODO, wyjaśniającym, czym jest wyraźne działanie.

Wyraźne działanie potwierdzające jest przekazaniem informacji przez Użytkownika do RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. , że zgadza się na wykorzystanie podanego w formularzu adresu e-mail do przesyłania przez RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. newsletterów z informacjami od RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. Jest to jedna z dopuszczalnych – obok zaznaczenia checkbox’a – form wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w wyżej wymienionym celu.

Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie, za pomocą zaznaczenia dedykowanego checkbox’a obok treści zgody.

W celu pobrania niektórych dokumentów umieszczonych na stronach należących do RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o., może być niezbędne wypełnienie formularza i podanie w nim danych osobowych. Zamieszczone dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) wyrażoną poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Natomiast jeżeli Użytkownik chce otrzymywać inne informacje marketingowe, może dokonać wyboru czy chce zaznaczyć lub nie dedykowany checkbox.

X. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. wdrożyło  środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z przepisami RODO w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa przetwarzanych Danych Osobowych (art. 32 RODO). W ramach wspomnianego systemu stosuje procedury zarządzania uprawnieniami w systemach informatycznych, uniemożliwiające przetwarzanie danych przez nieuprawnionych pracowników. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, zostały wdrożone specjalne certyfikaty SSL z kluczami szyfrującymi dane transmitowane z formularzy dostępnych na stronach internetowych do systemów informatycznych oparte o najbardziej uznane algorytmy jak RSA, SHA o długości co najmniej 1024 bitów.

XI. COOKIES

RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. oświadcza, że na stronach swoich serwisów używa plików cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. Pliki cookies używane na stronie internetowej RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez RADIO NOWY ŚWIAT sp. z o.o. pliki cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 2. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XII. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej nowyswiat.online/polityka-prywatnosci.

exclamation-icon

Tu wymagane są dodatkowe uprawnienia

Ups... Nie masz tu dostępu! Zaloguj się i sprawdź w panelu użytkownika, czy Twój patronat jest aktywny, aby mieć dostęp do wszystkich treści i nie zostawać tak z niczym!

Zaloguj się. Nie masz jeszcze konta? Załóż je teraz.

exclamation-icon

Pobierz aplikację mobilną Radia Nowy Świat!

Android Auto, CarPlay, wygodny dostęp do podcastów (wraz z postępem odsłuchania), szczegółowa ramówka, archiwum playlisty - wszystko w jednym miejscu. Pobierz aplikację, zaloguj się i korzystaj ze wszystkich dostępnych funkcji.