Dbamy o Twoją prywatność

Aby udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane w Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić działanie naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i komunikatów sponsorów. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności.

Klikając w przycisk "Przejdź do strony" wyrażasz na to zgodę. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody, kliknij przycisk "Ustawienia".
Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia klikając w znajdujący się w stopce link "Ustawienia cookie".

Wspieraj radio
Wspieraj radio
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) spółka Radio Nowy Świat sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa: 

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Radio Nowy Świat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostra 14, 02-949 Warszawa, zarejestrowana w Warszawie,  Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: 521-389-51-24, REGON: , kapitał zakładowy  5000,00 zł., opłacony w całości.

b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu.

c) Serwis – system strony www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: nowyswiat.online stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.

e) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

f) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

g) Środki  komunikacji   elektronicznej   –   rozwiązania   techniczne,   w   tym   urządzenia   teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Dostęp do treści związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy.
 2. Nieodpłatny dostęp do:
  a) streamingu wydarzeń artystycznych i kulturalnych.
  b) forum dyskusyjnego.
  c) głosowania na listę przebojów.
 3. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:
  a) formularza kontaktowego.
  b) kontaktu telefonicznego.

 

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM,
KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA
 • W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest  zainstalowanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer 9+;
  b) Chrome 33+ lub
  c) Mozilla Firefox 27+ lub
  d) Opera 12.1+lub
  e) Safari 3+.
 • W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

§ 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 5. Usługodawca może zakończyć dostęp do usługi w przypadku zakończenia przez Usługobiorcę uczestnictwa w zbiórce funduszy prowadzonych na Patronite.pl.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
 5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej nowyswiat.online jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
  a) zmian danych zawartych w ramach serwisu
  b)zmian parametrów technicznych serwisu
  c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu lub całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługobiorcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Adres nowyswiat.online zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy,  materiały audio i materiały filmowe, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2020 roku.

 


 

REGULAMIN POZYSKIWANIA DAROWIZN PRZEZ RADIO NOWY ŚWIAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady pozyskiwania przez Radio Nowy Świat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-949), ul. Ostra 14, KRS: 000083701, REGON: 38591973300000, NIP: 5213895124 („Radio”) darowizn na działalność Radia.
 2. Misją Radia jest tworzenie nieodpłatnych, powszechnie dostępnych treści o różnorodnym charakterze (audycje muzyczne, podcasty, serwisy informacyjne itp.), promowanie wydarzeń kulturalnych, organizowanie koncertów i innych wydarzeń artystycznych, wspieranie młodych twórców, promowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Realizacja Misji Radia nie jest możliwa bez pozyskania wsparcia w postaci darowizn od słuchaczy oraz ludzi dobrej woli.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Patronie/Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę wpłacającą darowiznę na rzecz Radia w celu wsparcia jego działalności.

§ 2. UMOWA DAROWIZNY

 1. Darczyńca przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Poprzez wpłatę przez Patrona na rzecz Radia dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której Patron zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Radio) kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku Darowizny środków pieniężnych dokonanie przelewu skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od formy darowizna jest ważna i skuteczna.

§ 3. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ RADIA

 1. Darowiznę na działalność Radia można przekazać poprzez:
  a) tradycyjny przelew na konto bankowe Radia: 58 1140 2004 0000 3002 7992 4732 (mBank). W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna”,
  b) serwis Patronite (https://patronite.pl/), zgodnie z zasadami obowiązującymi we wskazanym serwisie.
 2. Darowizny, o których mowa w § 2 ust. 1 lit a) powyżej mogą być dokonywane w formie jednorazowej wpłaty lub w postaci cyklicznych wpłat. 
 3. Przekazując Darowiznę, Patron może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie Radia, lub przekazać każdą inną, dowolnie wybraną kwotę. 

§ 4. POŻYTKI PŁYNĄCE ZE WSPIERANIA RADIA

 1. Darowizny przekazywane przez Patronów umożliwiają realizację Misji Radia oraz wspierają jego codzienną działalność.  
 2. Każdemu Patronowi, który wpłacił darowiznę w wysokości 1 zł (jeden złoty), Radio przyznaje dostęp do archiwum podcastów, które zostały wyprodukowane i wyemitowane przez Radio w ramach publicznego, nieograniczonego dostępu. Darowizny przekraczające kwotę 1 zł nie uprawniają Patrona do jakichkolwiek dodatkowych świadczeń i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 §1 Kodeksu cywilnego.
 3. Dostęp do archiwum podcastów przysługuje Patronom, którzy założyli Konto użytkownika na stronie Radia lub wspierają Radio za pośrednictwem serwisu Patronite. 
 4. Dobór podcastów w ramach archiwum jest swobodną decyzją Radia i Patronom nie przysługuje żadne z tym związane roszczenie wobec Radia, w tym związane z nieudostępnieniem danego podcastu lub jego wycofaniem. 
 5. W celu budowy oraz utrzymania stałej relacji z Patronami oraz umożliwienia Patronom wpływu na jego rozwój, Radio może udostępniać Patronom także, m.in.:
  a. możliwość oddania głosu w zestawieniach muzycznych realizowanych przez Radio,
  b. dostęp do grupy dla Patronów na Facebooku,
  c. dostęp do transmisji wideo wybranych audycji i wydarzeń radiowych,
  d. możliwość wyrażenia przez Patronów zdania, co do działań podejmowanych przez Radio,
  e. wspólne seanse filmowe oraz spotkania redaktorów Radia z Patronami,
  f. podziękowania dla Patronów wyemitowane na falach Radia,
  g. autografy redaktorów Radia na życzenie Patronów,
  h. zestawy radiowych gadżetów, 
  i. inne. 
 6.  Przyznanie przez Radio powyższych możliwości ma charakter dobrowolny, a Patronom nie przysługują żadne roszczenia związane ze wspieraniem Radia poprzez Darowiznę. W szczególności progi wsparcia oraz korzyści z nimi związane, określone na stronie internetowej Radia oraz w serwisie Patronite mają charakter przykładowy, nie oznaczają powstania jakiegokolwiek zobowiązania ani roszczenia i mogą podlegać zmianie, zgodnie z uznaniem Radia.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WPŁATĄ DAROWIZN

 1. W związku z wpłatami Darowizn przez Patronów, Radio Nowy Świat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-949), ul. Ostra 14 przetwarza dane osobowe Patronów w następujących celach i zakresie:
  a. w związku z przelewem na rachunek bankowy Radio przetwarza numer konta bankowego i adres widoczny na przelewie. Ponadto, w celu realizacji umowy darowizny Radio może pozyskać imię i nazwisko Patrona, by wiedzieć, z kim została zawarta umowa. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy.
  b. W celu wypełnienia ciążących na Radiu obowiązków prawnych przetwarzane są informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko Patrona, kwota darowizny, numer konta i adres. Podstawą prawną jest konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wpłaty Darowizny na rzecz Radia.
 3. Dane osobowe przetwarza także mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18, jako podmiot prowadzący konto bankowe Radia.  
 4. Dane osobowe Patronów zachowywane są przez następujące okresy:
  a. dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia roszczeń,
  b. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres realizacji tych obowiązków,
 5. Patron ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Natomiast, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały zatwierdzającej.
 2. Radio może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega ogłoszeniu i jest udostępniany w siedzibie Radia lub na stronie internetowej Radia.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowaniem mają przepisy prawa polskiego.

 

exclamation-icon

Tu wymagane są dodatkowe uprawnienia

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się. Nie masz jeszcze konta? Załóż je teraz.

exclamation-icon

Pobierz aplikację mobilną Radia Nowy Świat!

Android Auto, CarPlay, wygodny dostęp do podcastów (wraz z postępem odsłuchania), szczegółowa ramówka, archiwum playlisty - wszystko w jednym miejscu. Pobierz aplikację, zaloguj się i korzystaj ze wszystkich dostępnych funkcji.