Wspieraj radio
Wspieraj radio
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) spółka Radio Nowy Świat sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa: 

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 2
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Radio Nowy Świat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostra 14, 02-949 Warszawa, zarejestrowana w Warszawie,  Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: 521-389-51-24, REGON: , kapitał zakładowy  5000,00 zł., opłacony w całości.

b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu.

c) Serwis – system strony www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: nowyswiat.online stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.

e) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

f) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

g) Środki  komunikacji   elektronicznej   –   rozwiązania   techniczne,   w   tym   urządzenia   teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

§ 3
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Dostęp do treści związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy.
 2. Nieodpłatny dostęp do:
  a) streamingu wydarzeń artystycznych i kulturalnych.
  b) forum dyskusyjnego.
  c) głosowania na listę przebojów.
 3. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:
  a) formularza kontaktowego.
  b) kontaktu telefonicznego.

 

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZB
ĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM,
KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA
 • W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest  zainstalowanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer 9+;
  b) Chrome 33+ lub
  c) Mozilla Firefox 27+ lub
  d) Opera 12.1+lub
  e) Safari 3+.
 • W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

 

§ 5
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 5. Usługodawca może zakończyć dostęp do usługi w przypadku zakończenia przez Usługobiorcę uczestnictwa w zbiórce funduszy prowadzonych na Patronite.pl.

 

§ 6
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
 5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

 

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej nowyswiat.online jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
  a) zmian danych zawartych w ramach serwisu
  b)zmian parametrów technicznych serwisu
  c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu lub całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługobiorcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Adres nowyswiat.online zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy,  materiały audio i materiały filmowe, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2020 roku.
exclamation-icon

Tu wymagane są dodatkowe uprawnienia

Ups... Nie masz tu dostępu! Zaloguj się i sprawdź w panelu użytkownika, czy Twój patronat jest aktywny, aby mieć dostęp do wszystkich treści i nie zostawać tak z niczym!

Zaloguj się. Nie masz jeszcze konta? Załóż je teraz.